HÅLLBARHET - att agera i harmoni med ekonomiska, miljömedvetna och sociala aspekter.

För UZIN betyder hållbarhet att vi kan erbjuda våra kunder ett mervärde med innovativa och miljövänliga produkter. Med det målet för ögonen kombinerar vi ett ekonomiskt lönsamt, långsiktigt tänkande samt ansvar gentemot människor och miljö med vår expertis och passion för våra produkter.

Vi följer våra produkter noga genom hela livscykeln – från utvinning och framställning av råmaterial till vår egen produktion och produktens användning och avfallshantering. En hållbar tillverkning av emballaget spelar också en viktig roll i det här sammanhanget. Våra produkter står för låga emissioner och en sund livsstil. Vi är fast beslutna att minimera vår påverkan på miljön miljö och vår användning av resurser längs hela värdekedjan för våra produkter. Samvetsgrann användning av råvaror, kontinuerlig optimering processer och användning av marknadsledande teknologi säkerställer att vi använder resurser effektivt och de bidra till att förbättra vårt miljöavtryck. Förutom att skydda miljön och att spara resurser är vi särskilt engagerade i minska skadliga växthusgaser. Vårt övergripande mål är att minska klimatförstörande utsläpp över hela koncernen med 25 % till 2025.

Läs mer om UZIN UTZ Groups strategi- och hållbarhetspolicy här

 

UZIN SVERIGE STÖDJER WWFS VIKTIGA MILJÖ-OCH NATURVÅRDSARBETE

Vi gör vårt yttersta för att anamma miljöinitiativ inom alla aspekter av vår verksamhet. Vi känner också ett stort ansvar gentemot vår planets välmående i stort. WWF har som huvuduppgift att skydda vår biologiska mångfald och att verka för ett hållbart nyttjande av förnybara naturresurser. Vi anser att deras arbete är angeläget och gör skillnad. UZIN är därför stolt sponsor till WWFs viktiga miljö-och naturvårdsarbete i Sverige.
 

Med fler än sex miljoner supportrar är World Wide Fund for Nature (WWF) en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med projekt i mer än 100 länder. Verksamheten finansieras till största delen med gåvor. Det svenska WWF-kontoret verksamheten till stor del i egen regi och inom ramen för fem avdelningar: Skog & Arter, Hav & Vatten, Mat, Klimat & Energi, Näringsliv & Finans. Läs mer om hur du kan stödja WWF Sverige här: www.wwf.se/foretagsgava

 

Fördelar med att välja ECO2 CHOICE

+ MINDRE CO2Produkter som är märkta med ECO2 CHOICE framställs med hållbara råvaror, såsom regionala eller biomassa- balanserade råvaror, som aktivt bidrar till att minska CO2.

+ KVALITET UTAN KOMPROMISSER - Alla ECO2 CHOICE produkter har samma appliceringsegenskaper och jämna kvalitet som alltid.

+ REDUCERAD CO2 I KONSTRUKTIONEN - Genom att byta till biomassabalansering av råmaterial för primern UZIN PE 360 PLUS och avjämningsmassan UZIN NC 160, används renodlade ECO2 CHOICE-produkter i hela system.

+ SIFFROR, DATA, FAKTA - QR-koden på UZIN-förpackningen ger dig
direkt tillgång till all relevant information om global uppvärmningspotential och därmed produktens CO2-avtryck.

HÅLLBARA PRODUKTALTERNATIV SOM GER ETT LÄGRE CO2 AVTRYCK

Sedan 2021 tillämpar vi principen om biomassabalans. Det innebär att vi ersätter petroleumbaserade råvaror i tillverkningsprocessen med förnybara råvaror från organiskt avfall. Därigenom kan vi bevara fossila resurser och avsevärt minska CO2-utsläppen. 

För att göra det lättare att välja produkter som CO2-optimerade, dvs. produkter som är framställda av biomassabalanserade råvaror, är dessa numera märkta med logotypen ECO2 CHOICE.

ECO2 CHOICE - FÖR KLIMATMEDVETNA GOLVLÄGGARE


CERTIFIERade produkter 
För en hållbar utveckling
Av golvbranschen

Det finns mer än 100 byggnadscertifieringssystem runt om i världen. Gemensamt är att de har en antal definierade ekologiska, ekonomiska och sociala krav som också ytterst syftar till att främja uppfyllandet av FN: s mål för hållbar utveckling av byggbranschen. De mest populära byggnadscertifieringsmodellerna är det brittiska byggnadscertifieringssystemet BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Meth) det amerikanska LEED-systemet (Leadership in Energy and Environmental Design) och det tyska DGNB (German Sustainable Building Council). I skrivande stund är BREEM mest gängse i Norden. I Sverige har vi också blivit väl bekanta med bland annat Byggvarubedömningen, BASTA, SundaHus och Svanen. 

I tabellen här nedan finner du en kort sammanfattning över ett urval av klassificeringssystem och miljömärkningar som vi arbetar efter.  Vi strävar efter att det ska finnas stöddokument om utsläppbeteende och miljöproduktinformation, såsom som miljövarudeklarationer och hållbarhetsdatablad tillgängligt för respektive produkt på vår hemsida. Hittar du inte ett specifikt miljödokument, kontakta oss.

Det är tillverkarens skyldighet att dess produkter har en CE-märkning och det är först då som produkten får säljas inom EEA (European Economic Area). CE-märkningen får bara användas på produkter då tillverkaren kan intyga att produkten uppfyller de grundläggande säkerhets- och hälsokraven i tillämpliga EU-direktiv och EU-förordningar. Läs mer

EMICODE är den ledande standarden i Centraleuropa för installationsmaterial. En produkt som är märkt med EMICODE EC1® ger inga emissioner, vilket innebär att den inte avger några flyktiga ämnen eller oönskade lukter. UZIN har gått ett steg längre – många av våra produkter är märkta med EMICODE EC 1 PLUS®.  Läs mer

EPD Logo

UZIN UTZ är medlem i Industrieverband Klebstoffe e.V., vilka är medlemmar i FEICA som har utvecklat en europeisk modell, EPD:er (Environmental Product Declarations) för dispersionsbaserade lösningsmedelsfria produkter. EPDs dokumenten är verifierade av en oberoende tredjepart och informerar om produktens miljöpåverkan och brandbeteende. Symbolen tillhandahålls av Institut für Bauen und Umwelt e.V. (Institutet för byggande och miljö). Läs mer

Det brittiska byggnadscertifieringssystemet BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är ett utbrett system för miljöcertifiering i Europa. Sweden Green Building Council hanterar den svenska versionen, när det gäller certifiering av nyproducerade byggnader. Kontakta oss för information om vilka UZIN produkter är med i BREEAM.  Läs mer 

LEED Logo

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett amerikanskt certifieringssystem som blivit allmänt accepterat och används internationellt för gröna byggnader. Det syftar till att minska miljöbelastningen under uppförandet och användningen av byggnader. Kontakta oss för information om vilka UZIN produkter har LEED certifikat.  Läs mer 

Bärare av Ratten är IMO, International Maritime Organisation och bekräftar en produkts lämplighet för marin utrustning. Produkter som genomgått typkontroll och är godkänd i en fördefinierad brandprovning tilldelas Modul B. Övervakas den fortlöpande produktionen av ett godkänt certifieringsorgan, tilldelas Modul D. Kontakta oss för information om vilka UZIN produkter som är IMO-certifierade.  Läs mer 

M1 är en finsk emissionsmärkning för byggprodukter och en av de ledande kvalitetsmärkningarna i Norden.  Emissionsklassificeringen av byggnadsmaterial för inomhusbruk baseras på emissionstester som genomförts i testkammare i 28 dagar. Kontakta oss för information om vilka UZIN produkter som är M1 klassificerade.  Läs mer

BASTA-kriterierna ställer krav på utfasningsämnen och riskminskningsämnen. BASTA-registreringen innebär att UZIN kan styrka att produkten klarar egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Produkter i BASTA-registret uppfyller Miljöbyggnad GULD i Miljöbyggnad 2.2 och 3.0, ”Utfasning av farliga ämnen” samt BREEAM SE. Besök Basta för information om bedömningskriterier och för utförlig bedömning för varje enskild UZIN produkt eller kontakta oss.  Läs mer

UZINs produkter finns bedömnda i Byggvarubedömingen (BVB). Här bedöms byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln samt social påverkan i leverantörsledet. Besök BVB för information om bedömningskriterier och för utförlig bedömning för varje enskild UZIN produkt eller kontakta oss.  Läs mer

Våra produkter finns bedömda i Sunda hus. SundaHus bedömningskriterier är till största delen baserade på Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008 och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. Bedömningarna baseras på olika egenskaper och indelas i olika klasser - A, B, C+, C- eller D. Läs mer 

Svanenmärkta kemiska byggprodukter uppfyller stränga krav som ställs ur ett livscykelperspektiv. Det betyder att de klarar Svanens krav på råvara, tillverkning, slutprodukt, funktion, användning och avfall. Merparten av UZINs produkter är registrerade i databasen för byggprodukter som kan användas/inkluderas i det Svanenmärkta bygget. Kontakta oss för mer information. Läs mer

Installationssystem för golvavjämning, gjutningar och trägolv

Starka varumärken för ett starkt hantverk

Komplett produktsortiment för installation, renovering och underhåll av trägolv

Designgolv med passion för design

Installationssystem för kakel och natursten

Högkvalitativa verktyg för målning, putsning och gipsskivor